Starověké Řecko - zápisky

4. května 2009 v 15:58 | Muninka:-) |  ↕ Něco do školy ↕
ŘECKO - Peloponés, Egejská oblast, Jónské a Krétské moře
- povrch hornatý, Řecko se nikdy nesjednotilo
- metalurgie, dřevo
KRÉTA
- nejstarší civilizace - minojská - nejstarší evropská civilizace
- stříbro, měď
- užívali lineární písmo A - není rozluštěno
- paláce - palác Knóssos - součástí byly hospodářské budovy, koupelny, vany, palác měl podobu labyrintu, uprostřed čtverec, konali se zde hry s býky, vznikaly ve 2. tis. př. n. l., 17. stol - zemětřesení - paláce spadly, 16. stol. př. n. l. - období druhých paláců, vrchol minojské civilizace, v 15. stol př. n. l. zaniká, Achájové z Řecka ovládli Krétu
ŘECKO
- Achájové - centrum v Mykénách => mykénská civilizace, v polovině 19. stol n. l. vykopána podle Ilyady - Schliemann (Němec) - našel spoustu věcí, např. pohřební masky
- paláce 14. - 13. stol př. n. l. - součástí byly hradby
- 13. stol př. n. l. - osidlují oblast Malé Asie, asi založili Tróju = Ilion, vrchol civilizace
- obchod s Itálií, konkurence s Féničany
- konec 13. stol př. n. l. - Trojská válka - zánik civilizace ve 12 stol. př. n. l. , vyvrátili Dórové - útočili ze severu, primitivní kmen, zničili, na co přišli, období 1100 - 800 - temné období řeckých dějin - nepoužívalo se písmo,
- společnost - informace z eposů - důležitá je rodina, zemědělství, pán měl otroky, využívali ženské práce
- v čele společnosti král = basileus

ARCHAICKÉ OBDOBÍ
- používá se písmo - převzali od Féničanů, přidali samohlásky
- vznik městských států = polis - je řízen plnoprávními občany (měli právo volit - dospělý svobodný muž)
- míra demokracie se v jednotlivých státech lišila
- rodilý občané byli privilegovaní před přistěhovalci, ti neměli právo volit, ale byli svobodní
- otroci byli bez práv, nesvobodní
- dominuje zemědělství, později řemeslná výroba
- mořeplavby - osidlování nových území v oblasti Středozemního moře - potřebovali zemědělské plodiny, nové orné půdy, nerostné suroviny, noví otroci, odbytiště výrobků => KOLONIZACE (Velká řecká kolonizace) -> dochází k zakládání osad ve Středozemním moři (dále Egejské, Černé)
- první vlna kolonizace - Malá Asie,Černé moře, 8. stol. př. n. l. - osada Her
- druhá vlna - západní středomoří, jižní Itálie a Sicílie (= Velké Řecko) - Syrakusy = centrum
- Řekové konkurovali Féničanům
- nově založené osady - apoikie - nebyli politicky závislé na metropolích -> městský stát, který založil danou kolonii
- apoikie někdy zakládají další apoikie
- emporia = obchodní stanice, vznikaly v Egyptě
Důsledky Velké řecké kolonizace
- vysoká životní úroveň na pevninském Řecku
- kulturní podněty
- Řecko má větší moc (vyšší postavení ve středomoří)
- chudnutí rolníků (někteří rolníci se dostávali do otroctví pro dluhy)
- vzestup řemeslné výroby
- bohatnutí vyšších vrstev
ATHÉNY - centrum kultury a vzdělanosti
- kolébka demokracie
- na počátku stojí mýtus, který vypráví o bájném králi Thezeovi, který sjednotil Attiku kolem r. 800 př. n. l.
- složení společnosti - eupatridové = šlechta, vlastnili většinu půdy, měli hodně peněz, obchodovali, věnovali se lichvářství
- metoikové ( obchodníci, řemeslníci)
- otroci
- vláda - v čele skupina archontů (úředníků) - voleni na jeden rok
- areopag - rada - volí úředníky, dbá na dodržování zákonů, doživotní členi - bývalí úředníci
- shromáždění lidu - pouze svobodní občané
- r. 621 př. n. l. nechal archon Drakón sepsat zákony
- archon Sólon (594 - 593 př. n. l.) - zavedl reformy - přijal zákon k volbě úředníků - nezáleželo na společenském postavení, ale na majetku, za funkce se nepobírali platy, dělali to dobrovolně pro lid, za státní peníze vykupovali otroky, pracovali pro bohy
- rozdělil obyvatelstvo podle majetku - souviselo s povinnostmi a právy, s prací pro vojsko
- ekonomická krize mezi vysokými vrstvami
- 546 př. n. l. - moci se chopil Peisistratos - odstranil archonty - samovláda, stal se tyranem, výhoda pro chudé - rozkvět Athén, výstavba ulic, budov, kanalizací, podpora umění, pěstování drahých plodin, obchod, řemeslnictví, nové mince
- nakonec tyranie setřesena - zaveden střepinkový soud = osktrekismus - na střepy se psali možní tyrané, ten s největším počtem vyhnán
- Kleisténes - zavedl územně správní reformy - území Athén bylo rozděleno na 3 části - město, vnitrozemí a přímořské oblasti, každá část na 10 dílů => 30, tzv. trisye - správní jednotky fýla - ze 3 částí, sloužili k volbám, k sestavení vojska, v čele každého vojska stratég
- založil radu 500set - po 50 členech z každé fýly - 500 členů - nejdůležitější instituce v zemi, procházeli v ní všechny návrhy - potom se hlasovali
Městský stát Athény
- obyvatelé privilegovaní oproti přistěhovalcům
- stát chránil majetek pouze v rámci státu, lidé vychováni v pocitu jednoty a vzájemnosti, platí daně, zdarma vykonávají politické funkce a slouží ve vojsku

SPARTA
- kraj Lakonie, naleziště rud
obyvatelstvo - aristokracie (Dórové)
- perioikové - Achájové - byli svobodní, ale neměli politická práva, bydleli na vesnici, museli sloužit ve vojsku - řadoví vojáci
- aristokracie + perioikové = lakedaimoňané )
- otroci = hejlóti - pracovali, od státu byli přidělováni do rodin
vláda - v čele 2 králové ze 2 nejvznešenějších rodů - nejvyšší velitel vojska, titul byl dědičný
- státní úředníci - 5 eferů - dnes ministr - kontrola financí, dohled na výchovu dětí
- 28 gerentů - další věcí na práci
- rada = gerusia - probíhali do ní volby, muži nad 60 let z aristokracie, volilo se řvaním
- republika -> probíhali volby, demokracie
výchova - zaměřena na fyzickou zdatnost, "špatné" dítě utraceno, 1. dívka utracena, stát vychovával děti od sedmi let, týkala se pouze chlapců, vrchol v 18ti letech - skládali zkoušku tzv. kriptia - hon na otroky, ve 20 přísahali věrnost státu
Mesenské války (8. stol př. n. l.)
- Sparťané ovládli Mesénii, ta nebyla spokojena - toužila po svobodě
- 7 stol př. n. l. - v Mesénii povstání proti spartské nadvládě - potlačeno
- izolují se od okolí, brání se přílivu cizinců, městské státy na okolních ostrovech - války se Spartou
Společnost a kultura archaistického období
- převládali rolníci, řemeslníci
- bohatství se měřilo na pozemky (1. aristokracie)
- rozvoj řemeslné výroby a obchodu v souvislosti s kolonizací, 1. mise od 6 stol př. n. l. - Řekové převzali od Lýdů
- vojenství - změna vojenské taktiky - základem těžkooděnci (střední vrstva), měli meč, pancíř, přilbu, bojovali v sevřeném šípu - falanka, bojovali v řadách, v ruce kopí
- způsob vlády - demokracie, někdy tyranida - opírá se o chudé - podpora, ostře vystupuje proti bohatým
- tyranida v Athénách, Korintu, Milétu
- náboženství - polyteismus, kněží nenabývali politického vlivu, oblíbené byli věštírny, např. v Delfách
Bohové - hlavní Zeus - vládne všem bohům, jeho manželka - Héra - ochránkyně rodiny, žárlivá, pomstychtivá
- Poseidon - bůh moří
- Hadees - bůh podsvětí
Olympijské hry
- na počest Dia v Olympii, během her se nesmělo válčit, první 776 př. n. l., obnoveno 1896
- soutěžní disciplíny - běh, hod diskem, oštěpem, jízda na koni, běh se zbraněmi
literatura - vycházela z mytologie, Homér, Sapfó, Anakreon, Solón - básník, verše prolínané s politikou
filosofie - centrum v Milétu - školy
- Tháles - zabývá se otázkou původní pralátky - vše vychází z vody
- Anaximandros - tvrdil, že na počátku bylo něco jako pralátka - aperion - neměl tvar, spojoval se -> vznik dalších jevů
- Herakleitos z Efesu - vše pochází z ohně
- Pythagoras - podstatou všeho je číslo
dějepisectví - ze svých cest zaznamenávali historické údaje, všímali si i vlastní minulosti, např. Hekatos z Milétu - Popis země - zachytil tehdy známý svět, Genealogie - osudy řeckých bohů a jejich potomků
malířství - kresby na vázách - vázové malířství - typický tzv. geometrický sloh - váza rozdělena na pásy, rozvoj v Athénách, Koryntu, orientální motivy
- Korynt - vázy zdobené dvěma barvami - černé figury na červeném podkladě, po čase naopak, šílilo se i do dalších polis
keramika - určena na vývoz do oblasti pontos (Černomoří)
- nádoby na vodu - hydrie, 2 malá ucha po stranách nahoře, amfora - nádoba, má 2 ucha, sloužila k uchování oleje a vína, kratér - sloužil místo náhrobku, míšení vody s vínem
sochařství - vliv předního východu, sochy z bronzu, slonoviny, 1. kamenné sochy (konec 7. stol př. n. l.)
- kúros - socha nahého mladého muže
- koré - socha mladé oblečené dívky
- reliéfy - plastická socha na zdi v chrámech, náhrobky panovníků a vysokých úředníků
architektura - stavba chrámů z kamene, důraz kladen na sloupy
- dórský styl - směrem vzhůru se zužuje, na konci ukončen hrubou deskou
- jónský styl - volutova hlavice
- korintský styl - nejhezčí,
- podle sloupů označovány slohy
- Appolonův chrám v Delfách , ostrov Samů - Héřin chrám
KLASICKÉ OBDOBÍ (5. - 4. stol př. n. l.)
- klasický - obdiv všemu řeckému, odpor vůči Makedonii, vrcholné období řeckých dějin
PERSIE
- oblast Íránu, řeka Indus, hlavní město Persepolys
- dostatek železné rudy - šperkařství
- expanze - podmanili okolní kmeny, r. 612 př. n. l. zničili novoasyrskou říši, vytvářejí silnou říši
- Kýros II (559 - 530 př. n. l.) - r. 539 - ovládli Babylonii, jeho nástupce Kambysés pronikal do Egypta
- Dáreos I. - rozšířil území k řece Indus, Malá Asie, Sýrie, Palestina, Egypt, v čele král - nejvyšší velitel vojska, spravoval stát vysokými úředníky, sídlili v satrapiích (správní jednotky), v čele satrapa - vybíral daně, nejvyšší vojenský velitel, satrapou byl většinou podmaněný král
- budování královských cest, komunikací, okolo nich vojáci, chránili je, po cestách se pohybovali královští kurýři
- kultura - písemné záznamy hlínovým písmem, vlivy z Mezopotámie, Řecka
ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY
- Dáreos - ovládl Milét - lidé z něj trpěli, 499 př. n. l. - povstání ve městě, zpočátku úspěšné, dobyli město Sardi (sídlo satrapy), Peršané v r. 494 př. n. l. povstání potlačeno, město srovnali se zemí - dochází k válkám
- 490 př. n. l. - Peršané se vylodili u Maratonu - dojde k bitvě (Persie - Dareos, Řecko - Miltiades) - vojáci hlavně z Athén, Peršané měli 6krát více vojáků, ve výhodě Athéňané, jelikož Peršané bojovali na vodě - vítězí Řekové, ztráta 200 lidí, Peršané 6000
- Maratonský běh - 42 km
- posílení Athén - připravovali se na střed s Peršany, 490 př. n. l. - reformy, Athény vedou aktivní válku, autorem Themistoklés - všechny výnosy ze stříbrných dolů padli do státní kasy, za peníze bylo vybudováno válečné loďstvo (200 lodí)
- 480 př. n. l. - další fáze válek, Xerxes - král Persie, dominantní polis Sparta
- Bitva u Thermopyl - protivníkem Leonidas >< Xerxes, vytvořili soutěsku, Řek to vyzradil, Peršané je obklíčili - prohra Řeků
- Bitva u Artemision - vítěz Peršané, rozhodli se vyplenit Athény, město zpustošili
- Athéňané utekli na ostrov Salamína - 480 př. n. l. námořní bitva - Peršané zjistili špatnou nepravou informaci, že Athéňané budou ostrov opouštět, ty v zátoce už dávno nebyli, po tom, co Peršané vpluli do zátoky Athéňané začali ze všech stran útočit - zvítězili
- 479 př. n. l. - bitva u Plataí - vítězí Řekové
- 478 - 477 př. n. l. - založili tzv. Athénský námořní spolek - kdo zaplatil. tomu pomohli
- Peršané vytlačeni z Egejské oblasti, dominantní polis se stávají Athény
SITUACE PO ŘECKO-PERSKÝCH VÁLKÁCH
- Athény - žije zde více cizinců než předtím, i více otroků, hromadí se velké bohatství, posilují své postavení v Athénském spolku
- Periklés - stratég, změna politického systému - lidové shromáždění 48krát ročně, přístup všech občanů (svobodný muž nad 20 let, který má nějaký majetek), hlasovalo se o problémech
- rada 500 - muži nad 30 let, zasedala mezi lidovým shromážděním, dostávalo se tam losem
- prytaneia - další vláda, pouze muži (50 členů), vládla 1/10 roku, každý den jiný prezident (losem), byli placeni - tzv. diety = příspěvky na stravu
- úřad deseti stratégů - vojenští velitelé, 5 a více let (voleni)
- nejvyšší soud - porotní soud - vybírali losem, voleni na 1 rok, 6000 členů, zasedali po menších skupinách (počet vždy lichý)
- přímá demokracie - týkající se všech
- oligarchie - Sparta - vláda mocné skupiny aristokratů
- metoikové - obchod - řemeslníci i přistěhovalci, pobírali diety, povinnosti platit daň z hlavy (za to, že dýchají vzduch)
- bohatí (aristokracie) - pořádali kulturní akce pro ostatní
- otroci - mohli se z otroctví vykoupit, když jim jejich pán dal peníze nebo půdu - výjmečný případ
PELOPONÉSKÁ VÁLKA
= občanská válka Řeků
- jeden z největších a nejkrvavějších konfliktů v Řeckých dějinách
- v době Kimonově byly vzájemné vztahy Athén a Sparty přátelské, avšak za Perikla vedli Athéňané proti Peloponésanům a Boioťanům dlouhé boje
- r. 446 - 445 př. n. l. Athény a Sparta uzavřeli mír na 30 let, ale koncem 30. let se vztahy Athén ke Koryntu a Megře vyhrotiliy, Sparta vyhlásila Athéňanům válku (pod tlakem svých spojenců), boje zasáhli Velké Řecko
- Periklova válečná taktika se opírala o sílu athénské flotily, důsledky - zanikl Athénský spolek, kapitulovali, ztráta demokracie
Kultura klasického období
- kultura na vrcholu
- filosofie - sofisté (sófie - moudrost) - "učitelé moudrosti", potulní učitelé, za peníze vyučovali bohaté mladíky, pomáhali lidem v právnických věcech, učili základům filosofie, práva, rétoriky, schopnost kritického úsudku, sílu argumentů
- Sokratés - sám nic nenapsal, ale jeho žáci, učil formou dialogu, žena Xantipa, byla mrcha
citáty: "Vím, že nic nevím", "Poznej sebe sama" - první sama sebe, pak ostatní
- Platón - zabýval se ideemi - žijeme ve světě zdání, někde nahoře říše ideí, v každém těle je duše, cíl je říše ideí…jelikož jsme idee neviděli, věříme ve zdání
založil akademii, sepsal Sokratovi spisy
- Aristoteles - vychovával A. Makedonského, otec lékařem Filipa Makedonského, založil peripatetickou školu, studenti se u učení procházeli a diskutovali, zakladatel logiky (nástroj správného myšlení), zabýval se politikou, nechal sepsat ústavy 158 řeckých států, dochovala se pouze Athénská, našla se v Egyptě
- řečnictví - samostatná vědní disciplína - Démosténes - měl řeči proti Filipu Makedonskému, později označeny "filipy"
- dějepisectví - Hérodotos - popsal Řecko - Perské války, označován za otce řeckého dějepisectví, hodně si vymýšlel, snažil se pobavit, nadsazuje, do děje zasahují bohové
- Thuhýdidés - Athéňan, popsal peloponéskou válku, dílo relativně věrné, citoval prameny, byl stratégem, nakonec poslán do vyhnanství
- vzdělání - kalukaghatia - soulad těla a duše, rozvoj tance, zpěvu, běhu, skoku, fyzická činnost - scholé (škola), důraz kladen na četbu - Homér, učení nazpaměť, školy - gymnázia - kladen důraz na sportovní zdatnost, potom základy gramatiky, notiky, astronomie
- lékařství - spolupracovala s filosofii
- Hippokratés - hippokratova přísaha
- malířství - fresky, vázové malířství
- sochařství - tělesný ideál, proporce lidského těla, rozevláté oblečení, 4. stol př. n. l. - nahé ženské tělo - Afrodita (autor Praxitelés)
- Doryforos - autor Polykleitos
- architektura - rozvoj hlavně v Athénách, Akropolis - postaven Parthenon - zbudován v dórském stylu, některé jónské prvky, zasvěcen bohyni Athéně, součást socha Athény ze zlata (autor Feidias)


ŘECKO PO PELOPONÉSKÉ VÁLCE
- dominantní postavení má Sparta, Athény to těžce nesou, zakládají Athénský námořní spolek (378 př. n. l.). 371 př. n. l. - Théby se utkali se Spartou - bitva u Leuhter - prohra Sparty, konec Spartské hegemonie (nadvlády), vzdali se Mesénie a jiných oblastí
HELENISTICKÉ OBDOBÍ
- období vlády A. Makedonského, připojil další území, navazuje na řeckou kulturu a řecký způsob vlády
MAKEDONIE
- hl. město Pella
- těžila z oslabení Řecka a ze své půdy - dostatek zlata = dostatek peněz
- významný panovník - Filip Makedonský -> zavedl falangu (odkoukal od Řeků, základ těžkooděnci)
- 338 př. n. l. - bitva u Chaironeie - Řekové poraženi - definitivně ztrácí samostatnost
- 339 př. n. l. - zaniká korynský spolek - všechny řecké státy krom Sparty přiřazeny k Makedonii - začíná helenistické období
Alexandr Makedonský (vládl 336 - 323 př. n. l.)
- zakládal města a pojmenovával je po sobě Alexandrie
- na trůn ve 20 letech, vychovával ho Aristoteles, jeho příbuznými Achyles a Herakles, vychován řecky, po smrti otce se snažili o převrat, Alex ho potlačil, potlačil i povstání Řeků
- v r. 334 př. n. l. zahájil tažení do Asie, bitva u řeky, Peršany porazil a zajal, ukořistěné zbraně poslal do Athén a tím zdůraznil, že chce území připojit i k Řecku
- bitva u Issu - proti němu perský král Dareos III., Alex zatknul dceru Darea, král chtěl vyjednávat, ale Alex odmítl, chtěl celé území
- dál táhl do Egypta, založil Alexandrii, nechal se označit za faraona
- vrací se do Mezopotámie, bitva u Dardanel, zemřel král Dareos, Alex pokračoval do Súsy, oženil se, byl korunován na perského krále, Persepolis srovnal se zemí
ROZPAD ALEXANDROVY ŘÍŠE
- po smrti Alexe - války o dědictví mezi diadochy
- nejmocnější státy - ptolemaiovská, seleukovská a antigonovská
SELUKOVSKÁ ŘÍŠE
- velká nestabilita - každá část jinak ekonomická (rozdílné hospodářství)
- zakladatel Selukos I., postupně se říše zmenšovala, postupný zánik, 2. stol př. n. l. ovládnuta Římem
PTOLEMAIOVSKÁ ŘÍŠE
- zakladatel Ptolemaius I., říše stabilní, nacházela se na území Egypta, demokratický systém, rozvoj dálkového obchodu, řemeslná výroba, král nejbohatší muž v zemi, měl královské monopoly, např. na výroby papyru a oleje, zanikla 30 př. n. l., vyvrácena Římany
MAKEDONIE
- přírodní bohatství, dostatek dřeva. obchod, centrem Soluň, svobodné řecké polis - Byzantion
Kultura helenistického období
- navazovala na řeckou kulturu
- centrem Alexandrie v Egyptě - knihovna Museion - placený státem, souvisí s můzami,
součást knihovna, hvězdárna, zoologická, botanická…důležité postavení filosofie, návaznost na významné osobnosti, učení Archimédovo, Zenon, Epikuros - založil školu "Zahrada", tvrdil, že život není ovlivněn bohem, člověk má dosáhnout blaženosti - harmonické vyrovnání člověka, člověk by měl odejít do ústraní
- nadále funguje Akademie, rozvoj literatury - komedie, poezie
- architektura - zakládána nová města, základem náměstí = agora, ústní do něj silnice, součást budovy jako radnice, stavěla se kamenná divadla - nejznámější v Epikuru
- budování paláců na kopcích
- sochařství a malířství - originály se nedochovaly, portréty, sochy - ženské a mužské akty, dětská postava, sousoší - některé sochy mají blízko k naturalismu - sochy starých opilých žen
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 zg zg | 2. února 2011 v 20:20 | Reagovat

hfghfgh

2 Wells31NANNIE Wells31NANNIE | E-mail | Web | 14. února 2012 v 4:50 | Reagovat

Have no a lot of cash to buy some real estate? Worry not, because this is possible to get the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a> to solve all the problems. Therefore get a consolidation loan to buy everything you require.

3 Vzorové domy Vzorové domy | Web | 27. května 2014 v 15:05 | Reagovat

Achájové - centrum v Mykénách => mykénská civilizace, v polovině 19. stol n. l. vykopána podle Ilyady - Schliemann (Němec) - našel spoustu věcí, např. pohřební masky

4 Smithg329 Smithg329 | E-mail | Web | 25. července 2014 v 12:01 | Reagovat

An fascinating dialogue is value comment. I believe that it is best to write more on this matter, it might not be a taboo topic but generally individuals are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers kggeededecedddad

5 Pharmf171 Pharmf171 | E-mail | Web | 26. července 2014 v 1:16 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://aieopxy2.com/osovqsv/1.html">cheap goods</a>

6 Pharmc322 Pharmc322 | E-mail | Web | 26. července 2014 v 1:18 | Reagovat

Very nice site! cheap goods http://aieopxy2.com/osovqsv/4.html

7 Pharmd114 Pharmd114 | E-mail | Web | 26. července 2014 v 1:20 | Reagovat

Very nice site!

8 viagra viagra | E-mail | Web | 28. července 2014 v 19:07 | Reagovat

Hello!

9 Smithg539 Smithg539 | E-mail | Web | 30. října 2014 v 4:26 | Reagovat

I really like your blog.. very nice colors &amp theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. thank you gfddfeddedegdcdk

10 cheap_cia_lis cheap_cia_lis | E-mail | Web | 27. května 2015 v 2:23 | Reagovat

This actually answered my drawback, thank you!

11 Garth Garth | Web | 11. července 2017 v 13:08 | Reagovat

Historie ostrova Rhodos - http://www.kalimera-recko.cz/rhodos-historie/

12 Bart Bart | Web | 28. září 2017 v 9:37 | Reagovat

Bez kytary to nejde

13 HH HH | Web | 2. ledna 2018 v 5:42 | Reagovat

Báje vypravuje, že řecký ostrov Rhodos se vynořil z mořských hlubin. Ochrannou ruku nad ním držel Poseidon a později jeho dcera Rhodé, kterou měl s nymfou Halií. Rhodos je nejrozlehlejším ostrovem souostroví Dodekanés. Místní lidé mu přezdívají Ostrov věčného slunce. Rhodos se totiž může pyšnit až 330 slunečními dny v roce. Na svazích zdejších vrcholů se pěstuje proslulá vinná réva, z níž obyvatelé dělají výborná vína. Ostrov je dnes velmi kosmopolitní, kromě Řeků tady žije i spousta přistěhovalců. Na pobřeží Rhodu se táhnou prostorné písčité i oblázkové pláže, které střídají malebné zátoky. Na nejjižnějším výběžku poloostrova Prasonisi leží na písečné úžině ráj surferů.

14 BG BG | Web | 7. dubna 2018 v 11:23 | Reagovat

Fascinují Vás exotické cizí destinace? Co takhle zažít a poznat nová místa, ale přitom zůstat na evropském kontinentu? Zkuste Řecko! Čeká Vás totiž turistická jedinečnost: kolébka evropské civilizace, země mýtů, neopakovatelných památek, bohaté historie a obdivuhodných krás přírody. Řecko nabízí odpočinek v písku pláže v kombinaci s čistým mořem.

15 MQ MQ | Web | 14. dubna 2018 v 19:56 | Reagovat

Řecké ostrovy se řadí mezi nejoblíbenější destinace pro letní dovolenou u moře. Dají se tu najít místa, ležící stranou masové turistiky i moderní a luxusní hotely pro nejnáročnější. Podívat se dá na hromadu řeckých ostrovů. Například na Santorini, Krétu, Korfu, Zakynthos nebo Karpathos.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.